ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROFILPRODUKTER

Version 1.2

Uppdaterad per 2018-09-24

 

1.   TILLÄMPNING

1.1 Dessa villkor (“Allmänna Villkor”) ska tillämpas avseende Kundens köp av profilprodukter (“Produkterna”), såvitt Master Design Sverige AB (nedan kallad Master) och Kunden inte skriftligen kommit överens om annat. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

2.   BESTÄLLNINGAR OCH LEVERANS

2.1 De beställningar Kunden gör via e-post, telefon eller Master Designs digitala plattformar är bindande för Kunden. Master har rätt att acceptera eller avstå hela eller del av en beställning. Efter att Master har accepterat en beställning åtar sig Master Design att till Kunden leverera beställda produkter (“Produkterna”) enligt villkoren i dessa Allmänna Villkor.

2.2 Om Parterna inte har kommit överens om annat ska Produkterna levereras Ex Works enligt INCOTERMS 2010.

2.3 Uppgivna leveranstider och leveransdatum är uppskattade och börjar löpa från tidpunkten då Kunden har godkänt korrektur och/eller varuprov. Beräknade leveranstider förutsätter att Kunden godkänner korrektur och/eller varuprover inom två arbetsdagar. Om en snabbare leveranstid avtalats kan snabbare godkännanden krävas.

2.4 Master reserverar sig för avvikelser vad gäller kvantitet och förbehåller sig rätten att leverera tio (10) procent över eller under den uppgivna kvantiteten pga produktionstekniska begränsningar.

2.5 Vid beställningar som görs via tjänsten ”DICE” eller andra digitala plattformar tillämpas priser som listas här (klicka för länk)

 

4.   BETALNING

4.1 Om inte annat avtalats följer priset för Produkterna av Master Designs vid var tid gällande prislista för tidpunkten för beställning av Produkterna.

4.2 Om inte annat avtalats anges samtliga priser i SEK och exklusive moms.

4.3 Om inte annat avtalats ska betalning ske mot faktura med trettio (30) dagars betalningsfrist från fakturadatum.

4.4 Betalar inte Kunden i rätt tid har Master Design rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635).

4.5 Betalar inte Kunden i rätt tid har Master Design rätt att avbryta sitt fullgörande av leveransen till dess betalning sker.

4.6 Om Kunden inte betalat tre (3) månader efter förfallodagen får Master Design häva avtalet genom skriftligt meddelande till Kunden. Master Design har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada Master Design har orsakats.

5.   ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

5.1 Produkterna förblir Master Designs egendom intill dess full betalning har erlagts.

6.   FEL OCH REKLAMATION

6.1 Master Design åtar sig att genom utbyte eller reparation avhjälpa fel i Produkterna som beror på bristfälligheter i material, tillverkning eller konstruktion. Master Design ansvarar endast för fel som har reklamerats skriftligen inom åtta (8) dagar från leveransdagen.

6.2 Master Designs ansvar omfattar inte fel som beror på av Kunden tillhandahållet material, instruktioner och/eller förädling. Master Design ansvarar heller inte för avvikelser och brister som Kunden kunde ha uppmärksammat vid kontroll av korrektur och/eller varuprov.

6.3 Master Designs ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkterna har övergått på Kunden.

6.4 Master Design har inget ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i detta avsnitt 6. Detta gäller varje skada eller förlust som felet kan orsaka, exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

7.    PRODUKTANSVAR

7.1 Master Design ansvarar för skador på person eller egendom som orsakas av Produkterna endast om Master Design har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. Kunden ska hålla Master Design skadelös om Master Design blir skyldig att utge ersättning till tredje man i anledning av produktskada för vilken Kunden ansvarar.

8.   ÄNDRINGAR

8.1 Master Design förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av dessa Allmänna Villkor påverkar inte lagda beställningar.

9.   FORCE MAJEURE

9.1 Underlåtenhet eller försening av Master Design i fullgörandet av sina tjänster och åtaganden ska inte anses utgöra ett brott mot Master Designs åtaganden i dessa Allmänna Villkor. Om sådan underlåtenhet eller försening beror på brand, översvämning, jordskalv, naturkatastrof, elproblem, krigshandling, terrorism, upplopp, civil olydnad, strejk, blockad, domstols beslut, försening eller störning i internettrafik och telekommunikationer, utomståendes underlåtenhet eller annan orsak utanför Masters skäliga kontroll. Master Design har inte något ansvar för konsekvenserna av sådana force majeure-händelser.

10. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

10.1 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att dessa Allmänna Villkor i dess helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av de Allmänna Villkoren ske.

 

11.  TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag, med undantag för dess regler om lagval, är tillämpliga för dessa Allmänna Villkor.

11.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

11.3 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

11.4 Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.

11.5 Vid tvistlösning enligt denna bestämmelse ska Parterna ansvara för sina egna kostnader för skiljeförfarandet, inklusive ombudskostnader.