VERKSAMHETSPOLICY

Vi hjälper företag att förstärka relationer med hjälp av produktmedia. Vi tror att relationer bygger starka varumärken och att kunden ska kunna bygga sitt eget varumärke även när de själva inte är på plats. Ungefär som kraften i att skicka blommor. Vi är ett av Sveriges ledande företag inom Produktmedia.

Kvalitet

Vår kompetens, engagemang och relationer med kunder hjälper dem att bygga starka varumärken. Inom varje segment har vi produkter med stor kvalitetsbredd, från standardprodukt till exklusiva produkter av högsta kvalité.  De produkter vi inte finner hos våra leverantörer specialdesignar och producerar vi själva efter kundens behov.

Vi kan även erbjuda e-handelslösning för våra kunder, en helhetslösning med webbshop och lagerhållning.

Master Design följer de lagar och förordningar som råder men även Master Designs egna etiska regler i enlighet med framtagna instruk­tioner om uppförandekod. Ledningen skall sätta tydliga kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras.

Ständiga förbättringar

Vår verksamhet och affärsidé styrs av ständiga förbättringar i genomförandet genom att vi:

  • baserar våra beslut på fakta och mätningar
  • gör rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
  • arbetar proaktivt med att förebygga problem och risker
  • engagerar medarbetare i vårt dagliga förbättringsarbete i syfte att öka kundtillfredsställelsen
  • ständigt vidareutvecklar vår personal
  • fångar upp brister/händelser genom vårt kvalitetssäkringssystem

Kundtillfredsställelse

Vi arbetar ständigt med:

  • förståelsen av våra samarbetsparters och marknadens behov, synpunkter och önskemål.
  • en kontinuerlig dialog och hållbara relationer som skapar förutsättningar för förbättringar av våra produkter och tjänster.
  • Kunduppföljning sker vid större och längre projekt vid behov samt vid nya kunder.

Miljö

Master Design arbetar aktivt med miljöfrågor och följer gällande rekommendationer, direktiv, lagar och regler. Vi ansvarar för effekterna av beslut och aktiviteter som påverkar vår naturmiljö. Master Design bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv. Vi tar tillvara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet. Alla anställda inser miljöfrågornas betydelse ur såväl lönsamhets- som samhällsperspektiv.

Vi utreder våra aktiviteter/ verksamhet/ produkter/ tjänster som kan påverka miljön.

Varje förändring i miljön som helt eller delvis orsakas av Master Designs miljöaspekter ska behandlas.
Vi arbetar med återkommande processer för att förbättra miljöledningssystemet i syfte att uppnå bättre total miljöprestanda.
Genom klara och uppföljningsbara miljömål leder det interna miljöarbetet till ständiga förbättringar.
Master Designs miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. Master Design är medveten om de globala miljöfrågorna och Master Designs möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Säkerhet och risk

Vi skyddar våra tillgångar och alla tillgångar som anförtros åt oss av våra kunder mot oavsiktlig eller avsiktlig skada, förändring, avslöjande eller förlust. Vi arbetar både med externa och interna hot, och det finns en riskbedömning för brand, inbrott, dataintrång, sjukdom samt driftavbrott.  Handlingsplan finns för brand.

Uppföljning, utvärdering och rapportering av möjligheter och risker ska regelbundet redovisas. Vid lönsamhets- och riskbedömningen i affärsverksamheten beaktas alltid kvalitets- miljö och säkerhetsaspekterna. Vi tar alltid en kreditupplysning på nya kunder samt får information när befintliga kunder gör företagsförändringar. Sen gör vi en bedömning när kunden väl önskar beställa något och då bedömer vi risker från fall till fall såsom kort leveranstid, kundrelation, förtjänstmöjlighet, leverantörsval mm.

Master Design ska alltid erbjuda sina kunder den mest kvalitativa, miljömedvetna och säkerhetsmässiga produkten och bemötandet.

 

Värdegrunder

Våra värdegrunder som vi arbetar aktivt med innehåller 5 ledord:
Kommunikativa, Kundorienterade, Hållbara, Kreativa och Passionerade