För oss är det ett riktigt engagemang.

Hållbarhet

Vi vill vara med och bidra i det globala

Vår påverkan på vår omvärld

För oss handlar det om ett uppriktigt engagemang,
en förtroendefråga och att inte bara hitta på tomma innehållslösa ord.

Hållbarhet tillämpar vi i hela vår affärsmodell och innefattar tre huvudelement; Ekologisk, Ekonomisk och Social.

Vi ser inte Hållbarhetsarbetet som en konflikt utan som en viktig röd tråd i vår verksamhet.

Våra värdeord är en del av vår vardag och finns med oss hela tiden.

Vi tror

på hållbar utveckling

Vi kan

göra skillnad

Vi vill

påverka till förändring

Våra övergripande mål

 

Miljömål:

Öka inköpsvolymen hos de leverantörer som ligger över snittvärdet i leverantörers miljöarbete.

Kvalitetsmål:

Öka upplevelsen av vår affärsidé.
Vi hjälper företag att förstärka relationer med produktmedia.

VÅR MODELL

1

Ledningens engagemang

Det måste börja här
2

Hållbarhetsanalys

Identifiera och prioritera verksamhetsspecifika risker och möjligheter.
3

Policydokument och interna rutiner

Praktisk utformning och med tydlig vägledning
4

Implementering

Kommunikation och träning
5

Övervakning och utvärdering

Revision, utredning och uppdatering
6

Extern kommunikation

Mål och framsteg kommuniceras

Rådet för hållbar produktmedia (RHP)

2019 startade vi tillsammans med 5 st andra aktörer detta råd med utmaningen för ett hållbart produktmedia. Vi har bara en planet och jordens resurser är begränsade. Vi vill stötta och driva på vår bransch till en mer hållbar utveckling så att kommande generationer kan tillgodose sina behov. Alla har ett ansvar i detta. Vi tror på att alla kan driva förändring genom att ställa hållbara krav på sina produkter, genom kunskap och engagemang kan vi förändra en hel bransch.

hallbarproduktmedia.se

Socialt engagemang är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete

För oss är vårt sociala engagemang en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi ser till att engagera oss i olika projekt och arbetar aktivt med hjälporganisationer, både nationella och internationella. Här berättar vi om de verksamheter vi stödjer.

Helping Hands 

Helping Hands är en av de organisationer vi stöttar genom att skänka produkter och kläder. Det är en oberoende ideell hjälporganisation som bidrar med assistans till behövande, främst i Östeuropa och de Baltiska länderna. Utöver att arbeta med globala projekt arbetar de även lokalt. I Helping Hands hjälpprojekt i Stockholm ser de till att ge stöd till behövande. Genom donationer av pengar, kläder, skor eller fordon kan man stötta deras arbete.

Vill du också stödja Helping Hands kan du göra det här. Du kan även engagera dig och läsa mer om specifika projekt såsom deras hjälpprojekt i Ungern.

UNHCR

Vi är bidragsgivare till UNHCR. Verksamheten är FN:s flyktingorgan som arbetar aktivt för att säkerställa allas rätt till asyl och hjälper människor finna en säker och trygg tillvaro. Genom att vara bidragsgivare till UNHCR bidrar vi i deras arbete att rädda liv och förbättra framtiden för miljontals människor världen över som tvingats från sina hem till följd av krig, våld och katastrof.

Vill du också stödja UNCHR kan du göra det här.

Barnens Hopp

Barnens hopp är en ideell verksamhet som hjälper utsatta barn i Ukraina. Deras arbete är politiskt och religiöst obundet och organisationen finansieras bland annat genom ekonomiska bidrag, gåvor och intäkter från en second hand-butik i Sollentuna. Här arbetar flertalet personer ideellt för att se till att verksamheten drivs framåt så att utsatta barn kan få den hjälp de behöver. Vi stödjer Barnens Hopp genom att skänka kläder och produkter.

Stöd Barnens Hopp här.

Jobbverket

Jobbverket är en förening som arbetar med att stötta personer som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av olika svårigheter. Föreningen finns tillgänglig bland annat för de som är i behov av stöd och som genomgår en rehabiliteringsprocess. Master Designs sociala engagemang i Jobbverket innebär att vi skapar enklare arbetsuppgifter för de som arbetstränar eller behöver en daglig sysselsättning.

Code of Conduct (CoC) & Corporate Social Responsibility (CSR)

Master Designs beskrivning hur vi säkerställer, följer upp och hur långt ner i leverantörskedjan vi går med våra krav:

Generellt
Master Design följer de lagar och förordningar som råder. Här innefattas ILO: s kärnkonventioner, FN:s barnkonvektion artikel 23 och efterlevnad av nationell lagstiftning i tillverkningslandet men även Master Designs egna etiska regler i enlighet med framtagna instruktioner om uppförandekod. Ledningen sätter tydliga kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras.

Avtalsleverantörer i Sverige
Master Design har idag ca 20 avtalsleverantörer i Sverige. Idag styr vi 76 % av våra inköp till dessa leverantörer. Vår strategi sedan många år är att minska antalet leverantörer och utveckla ett mycket intimt samarbete med de leverantörer som den mest positiva utvecklingen i vår ständigt pågående utvärderingsprocess.

Avtalsleverantörer i Sverige kontrollerar vi med en omfattande checklista. Dialog och kontroll av leverantörer sker under hela den tid som samarbete pågår. Leverantörerna skriver givetvis också på vår uppförandekod och vidimerar därmed att den efterlevs.

Leverantörer i Asien
Master Design har över 20 års erfarenhet av egen specialproduktion i Asien. Vi besöker flertalet av våra leverantörer 1-2 gånger per år. För att ytterligare förstärka kontrollen har vi sedan många år avtal med extern partner, med säte i Hong-Kong. Partnern genomför annonserade och oannonserade besök/revisioner på de företags produktionsplatser som Master Design har samarbete med.

Vi använder oss också av våra svenska avtalsleverantörer för specialproduktion i områden i Asien där vi själva inte anser oss kunna ha fullvärdig kontroll hela vägen enligt vår uppförandekod.

BSCI, Business Social Compliance Initiative.
BSCI sammanför företag kring en gemensam uppförandekod som täcker samma innehåll som Master Designs, och är ett stöd i arbetet med att skapa en etisk leverantörskedja. Oberoende externa kontrollföretag, ackrediterade av SAAS, Social Accountability Accreditation Services är auktoriserade att utföra BSCI-revisioner hos medlemmarnas leverantörer. Flera tusen revisioner genomförs varje år.

Samtliga revisionsresultat är lagrade i en gemensam databas, tillgänglig för BSCI medlemmar där man ser vilka leverantörer/tillverkare som är godkända.

BSCI garanterad produktion i Asien
De svenska avtalsleverantörer vi använder oss av vid specialproduktion i Asien är medlemmar i BSCI och använder bara godkända företag. De genomför dessutom egna revisioner där man följer en genomarbetad plan för att identifiera brister och följa upp enligt en åtgärdsplan.

Master Designs två största leverantörer är Europas största företag i Profilbranschen, PF Concept och Nordens största företag, svenska New Wave Group.

Tillsammans med två andra stora leverantörer, alla anslutna till BSCI svarar dessa fyra företag för ca 40 % av Master Designs totala inköp.

Vi gillar höga krav

…och är därmed självklart certifierade!

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier.

Grunden till ISO 14 001 är de 55 skall-kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem. Det är de 55 kraven som kommer att revideras genom miljöledningsarbetet. De övriga standarderna i ISO 14 000-serien är vägledande och är en hjälp för utformning av miljöledningssystemet. Skall-kraven kan uppfyllas på olika sätt beroende på vilket företag som implementerar dem. Meningen med ISO är att den ska kunna användas på olika typer av företag som har olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. Som bevis på att företaget uppfyller de krav som standarden sätter, blir företaget certifierat av ett oberoende certifieringsorgan. Beroende på företagets storlek och verksamhet skiftar komplexiteten och omfattningen av dokumentationen. Det finns alltså ingen specifik miljöprestanda att uppnå utan ISO bygger på ständiga förbättringar inom företaget.

För att inte miljöledningssystemet ska bli undermåligt och oseriöst finns det dock vissa grundkrav uppsatta. Dessa är bland annat att bästa möjliga teknik ska användas där det är ekonomiskt möjligt och lämpligt.

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard i ISO 9000-serien för fastställande av kvalitetsledning som organisationer kan certifiera sig mot.

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.

Fairtrade

Fairtrade  – tidigare (i Sverige) Rättvisemärkt – är en produktmärkning av varor, främst livsmedel, som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer genom rättvis handel. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna, som i första hand handlar om arbetsvillkor. Till exempel ska lantarbetare ha rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen. Kriterierna grundar sig på ILO:s åtta kärnkonventioner.

En stor del av de Fairtrade-märkta varorna är också ekologiska och exempelvis (i Sverige) KRAV-märkta, men Fairtrade och Krav är oberoende av varandra. Produkter som är Fairtrade-märkta är försedda med en blå och grön symbol på svart botten.

Svanen (miljömärkning)

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Idag kan 63 olika grupper av varor och tjänster Svanenmärkas.

Kriterier för att en produkt eller tjänst får svanenmärkas tas fram i samråd med experter, miljöorganisationer och myndighet. Krav ställs på energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Även funktionalitet och kvalitet kontrolleras. Kriterierna skärps omkring var fjärde år då produkter som klarat de gamla kraven måste ompröva sig för att behålla sin licens.